Dienste: Sondae 08:00, 09:30, 18:00
Groepe: Woensdae 19:00

VISIE / VISION

Maak DISSIPELS, maak 'n VERSKIL

Make DISCIPLES, make a DIFFERENCE

MISSIE / MISSION

Om as SELKERK God se opdrag uit te leef

To live God's command as a CELL CHURCH

KERNWAARDES / CORE VALUES

CHRISTUS GESENTREERD CHRIST CENTERED

Om God se opdrag volgens die Woord uit te leef. / To live God's command according to the Word.

HEILIGE GEES GEDREWE HOLY SPIRIT DRIVEN

Om prioriteit te gee aan die beweging van die Heilige Gees. / To give priority to the flow of the Holy Spirit.

SPONTANE LOF & AANBIDDING SPONTANEOUS PRAISE & WORSHIP

Om Goddelike teenwoordigheid te ervaar deur spontane en vrye lof en aanbidding. / To experience the presence of God through spontaneous praise and worship.

OPRIGTING UPLIFTMENT

Om myself en mense op te rig, op te lei, platforms te skep en vry te stel vir bediening. / To uplift myself and others, to empower and provide platforms for release into ministry.

DOELBEWUSTE OMGEE DELIBERATE CARING

Om op 'n liefdevolle, vriendelike en vrygewige wyse mekaar te dien deur altyd die ekstra myl te loop. / To walk the extra mile by serving with a loving, friendly and generous mindset.

VOORTREFLIKHEID EXCELLENCE

Om alles te doen vir die Here met uitnemendheid, wat 'n Shalom ervaring van vernuwing, opgewondenheid en verwagting bring. / To always serve God in excellence, creating a Shalom experience of renewal, excitement and expectation.

LOKALE & GLOBALE IMPAK LOCAL & GLOBAL IMPACT

Om 'n verskil te maak lokaal deur die oprigting van 12 distrikte, en globaal deur die planting van 12 gemeentes, en so 'n impak te maak. / To make a difference locally by establishing 12 districts, and globally by planting 12 churches, to make an impact.

LEIERSKAP / LEADERSHIP

Senior Pastoorspaar / Senior Pastors Couple
Past. Lorentz & Past. Mariëtte La Grange

Pastore Lorentz & Mariëtte la Grange is die Presiderende Pastoorspaar en die Kampusleiers van Shalom Aanbiddingsentrum: Montana. Past. Lorentz is ook die leier van die Shalom Assosiasie van gemeentes, en die Nasionale Koördineerder van die Pinkster Protestante Kerk van Suid-Afrika. Past. Mariëtte is 'n lid van die Admin Buro van die denominasie. / Pastors Lorentz & Mariëtte la Grange are the Senior Pastors and Campus Leaders of Shalom Worship Centre: Montana. Past. Lorentz is the leader of the Shalom Association of Churches and the National Co-ordinator of the Pentecostal Protestant Church of South Africa. Past. Mariëtte is a member of the Admin Buro of the denomination.

Mede-Pastoorspaar / Associate Pastor
Past. Eddie & Irene Warren

Past. Eddie & Irene Warren is die Mede-leraarspaar van Shalom Aanbiddingsentrum: Montana. Past. Eddie is ook die Operasionele HUB-leier en 'n Distrikspastoor op die kampus. / Past. Eddie & Irene Warren are the Associate Pastors of Shalom Worship Centre: Montana. Past. Eddie is also the Operational HUB Leader and a District Pastor on the campus.

Selkerk Pastoorspaar / Cell Church Pastors Couple
Past. Baksteen en Isabel Coetzee

Past. Baksteen Coetzee is die leier van die Groups HUB en Selkerk Koördineerder van Shalom Aanbiddingsentrum: Montana. / Past. Baksteen Coetzee is the leader of the Groups HUB and Cell Church Co-ordinator of Shalom Worship Centre: Montana.

SBP Koördineerder en CARE Leier / SBP Coordinator and CARE Leader
Past. Hanlie & Frans du Plooy

Past. Hanlie du Plooy is die Bybelprogram Koördineerder, 'n Distrikspastoor en CARE HUB-leier van Shalom Aanbiddingsentrum: Montana. Sy hanteer ook die intersessie span asook berading op kampus. / Past. Hanlie du Plooy is the Bible Program Co-ordinator, a District Pastor and CARE HUB Leader of Shalom Worship Centre: Montana. She manages the intercessory team and provides counselling on campus.

Pastoorspaar / Pastors couple
Past. Charles & Past. Lize Bradfield

Pastore Charles & Lize Bradfield is Distrikspastore van Shalom Aanbiddingsentrum: Montana. / Pastors Charles & Lize Bradfield are District Pastors of Shalom Worship Centre: Montana.

Jeug Leierspaar / Youth Leaders Couple
Jaacie & Natasha Visagie

Jaacie & Natasha Visagie is die Jeugkerk Leiers, Distriksleiers en HOPE HUB-leiers van Shalom Aanbiddingsentrum: Montana. / Jaacie & Natasha Visagie are the Youth Church Leaders, District Leaders and HOPE HUB Leaders of Shalom Worship Centre: Montana.

Celebration Pastoorspaar / Celebration Pastors Couple
Past Romeo & Jennifer Langeveldt

Past. Romeo Langeveldt is die Musiek Direkteur en Celebration HUB-leier van Shalom Aanbiddingsentrum: Montana. / Past. Romeo Langeveldt is the Music Director and Celebration HUB Leader of Shalom Worship Centre: Montana.

Kinders Pastoorspaar / Kids Pastors Couple
Past Jurgens & Daleen Spies

Past. Jurgens Spies is die Kinderkerk Koördineerder en Kids & Teens HUB-leier van Shalom Aanbiddingsentrum: Montana. / Past. Jurgens Spies is the Kids & Teens HUB Leader of Shalom Worship Centre: Montana.